serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 15:28:57
kliknij aby zamknąć
Zostań animatorem LIRK
 

Korzystając z Emisyjnego Systemu Transakcyjnego (EST) obsługiwanego z poziomu Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji (PERO) instytucje finansowe mogą tworzyć Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy (LIRK) stając się jego animatorem.

Pełnienie roli animatora Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego umożliwia instytucjom finansowym interaktywną obsługę czynnych uczestników procesu emisyjnego poprzez Emisyjny System Transakcyjny Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji, udostępniany zainteresowanym podmiotom na zasadach licencyjnych przez Zakład Ekspertyz Gospodarczych.

Animator LIRK organizując obrót obligacjami umożliwia Emitentom pozyskiwanie atrakcyjnego finansowania, angażując się w zwiększanie dostępności do finansowania pozakredytowego zainteresowanym podmiotom gospodarczym, przy jednoczesnym umożliwieniu korzystnego i bezpiecznego inwestowania w krótkoterminowe papiery dłużne (obligacje) zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym.

Oferty inwestycyjne adresowane do zamkniętego kręgu odbiorców (nie więcej niż 99), udostępniane z poziomu Serwisu transakcyjnego EST skojarzone z podażą walorów emisyjnych, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa transakcji z rozpoznawalnym poziomem ryzyka jego uczestników.

Animator LIRK ma do dyspozycji instrument sterowania poziomem ryzyka przejmowanego przez Inwestorów a tym samym budowania obszarów preferencji w obrocie pieniężnym o ile jest to zbieżne z jego autonomicznymi celami.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum