serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 21:37:46
kliknij aby zamknąć
Regulamin
 

I. WSTĘP

1. Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji zwana dalej Serwisem Informacyjnym PERO, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 8.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Informacyjnego PERO, zakres odpowiedzialności Zakładu Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3. Korzystając z Serwisu Informacyjnego PERO użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II. DEFINICJE

1. Serwis Informacyjny PERO - oznacza zasoby serwisu, do których każdy z użytkowników ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Informacyjnego PERO.

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis Informacyjny PERO.

4. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

III. ZASADY DOSTĘPU UŹYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako Serwis Informacyjny PERO, nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu Informacyjnego PERO:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

3. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu Informacyjnego PERO na czas nieoznaczony.

2. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwis Informacyjny PERO, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

3. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego PERO.

V. ZOBOWIĄZANIA UŹYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Informacyjnego PERO wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie Informacyjnym PERO były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

2. Dane publikowane w Serwisie Informacyjnym PERO mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

3. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu Informacyjnego PERO zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

4. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z Serwisu Informacyjnego PERO w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Informacyjnego PERO przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

6. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji obsługiwanej przez Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu Informacyjnego PERO.

2. Dane uzyskane od użytkowników Serwisu Informacyjnego PERO mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

3. Akceptując Regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z dnia 18 lipca 2002 poz. 1204).

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. zwraca uwagę użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z pózn. zm.). Prawa autorskie przysługujące Zakładowi Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. opatrzone są znakiem " Copyright © 2008 Zakład Ekspertyz Gospodarczych ".

3. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Zakładu Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.. Źadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Zakładu Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Informacyjnego PERO można kierować na adres platforma@pero.wpw.pl

3. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Informacyjnego PERO po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum